Started by Topic:    การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  (Read: 1769 times - Reply: 0 comments)
 
Kruair

Posts: 5 topics
Joined: 29/1/2554

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
« Thread Started on 20/3/2556 20:07:00 IP : 61.7.188.228 »
 

ชื่อเรื่อง           : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจำนวนจริง

                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สาขาที่ศึกษา    :  คณิตศาสตร์
ผู้ศึกษา           :  นางทองจันทร์  มิระสิงห์
                       โรงเรียนทรายมูลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ปีที่ศึกษา         : 2554

                                              บทคัดย่อ
              วัตถุประสงค์ของการศึกษาของการวิจัยครั้งนี้  เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง ระบบจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล .50 ขึ้นไป 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ระบบจำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง ระบบจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/3  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2554โรงเรียนทรายมูลวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28   จำนวน  36  คน  ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลาก เนื่องจากการจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนเป็นแบบคละความสามารถทุกห้อง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี  4  ชนิด  ได้แก่  แบบฝึกทักษะ  เรื่อง ระบบจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   จำนวน 9 ชุด  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ  จำนวน  27  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เป็นข้อสอบแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  ซึ่งมีค่าความยาก ตั้งแต่  0.48  ถึง  0.75  และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.45  ถึง  0.68   ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9514  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   จำนวน  10  ข้อ  ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.34  ถึง 0.81  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.84  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และสถิติทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent  Samples)
 ผลการศึกษาพบว่า
             1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพ (E1/E2)  เท่ากับ  79.78 / 77.78 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ และ มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5699 ซึ่งหมายความว่า นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.99
            2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้เรียนมีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 15.33 คะแนน และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 23.33คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสองครั้ง พบว่า คะแนนสอบหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .0 1
            3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ซึ่งแสดงว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

 
Link to Post    -Back to Top

Bookmark and Share
กรุณาเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกก่อนโพสข้อความค่ะ
»
คลิ๊กที่นี่

 
Online:  1
Visits:  196,561
Today:  54
PageView/Month:  5,616